AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Klitgården 27/2 2014. Møde i CERCOP: Idéudvikling

Referat af mødet

Mødeprotokol

Tilstedeværende: Birgitte, Hans Kristian, Ole, Dan, Rasmus, Jakob, Rikke, Peter, Louise, Stefan.

Referent: Stefan.

1) Diskussionspunkter

Hvad skal vi leve op til ift. ansøgningen?

Peter: Dele af det, vi har skrevet i vores ansøgning, er det selvfølge muligt at moderere. Vi har dog skrevet i ansøgningen, at vi skal skrive 3 antologier på engelsk og 9 artikler. De to af de tre antologier kunne fx være en form for conference proceedings.

Hvordan med fordelingen af danske og engelske artikler?

Dan: Skal det være antologier? Man kunne fx forestille sig en poetisk encyklopædi. Fx en stor bog, der hedder The Poem eller noget i den stil.

Louise: Kunne man ikke forestille sig, at vi leverer nogle af de mere traditionelle ting og dermed lever op til de gængse krav først og derefter eksperimenterer med en sådan udgivelse?

Birgitte: Hvorfor sende noget ud, som der endnu ikke er konsensus om? Ved vi hvilken retning, det skal gå hen? Skal man være så forhippet på et output nu og her? Desuden: Bør man pege nogen ud til de forskellige publikationer og konferencer,
sådan at man ikke skal levere hver gang?

Peter: Tror på en dobbeltstrategi, at man på den ene side kan lave mere overordnede strategier og diskutere fælles begrebsdannelser og på den anden også levere artikler nu og her. Det vil være godt med nogle ting på bordet. Et output nu
kombineret med outputs senere.

Dan: Deler Birgittes synspunkt. Et behov for output nu og her er forståeligt, men det bliver en smule overfladisk.

Hans Kristian: Kunne man forestille at antologierne bliver tænkt som bøger, der svarer til de tre perspektiver, som vi fremsætter i ansøgningen: Interart, intermedialitet og genrer?

Dan: Går ind for, at vi laver to engelsksprogede bøger i forlængelse af de store internationale konferencer, gerne med engelske bidrag fra de mindre seminarer.

Stefan: Støtter ideen om synlighed. Men hvad mener vi, når vi taler om synlighed? Forslag: Hvad med en artikel, der præsenterer CERCOP? Fx en artikel i Kritik. Gerne på baggrund af ansøgningen. Noget mere manifest‐agtigt fx?

Mht. en dansk antologi: Kunne man her forestille sig at vi ”erobrede” et tidsskrift?

Dan: Hvis vi skal være ambitiøse i forhold til en større udgivelse, så skal man i gang nu.

Birgitte: Fokus på samtid gør vores stof flygtigt. Derfor er det vigtigt, at der er noget andet og mere principielt på spil. Noget der rækker ud over et forfatterskab og et værk nu og her.

Ole: Vi bør skrive for forsker‐ og forskningssamfundet. At vi er bragt sammen som forskere, er allerede et delmål for ansøgningen. Mener ikke, at der er noget mystisk i at leve op til det, som vi i ansøgningen har forpligtet os på.

Louise: Ang. formidling: Fx undervisningsmateriale: Her vil det måske være en fordel at vente til vi har mere overblik? Dvs. til slutningen / udfasningen af projektperioden.

Hjemmesiden: Hvordan gør vi den mere spiselig? Rasmus foreslår videoforelæsninger eller lignende.

Spørgsmålet om det internationale vs. det nationale: Hvordan vinkler vi det? Leverer vi varen i forhold til de krav, som FKK stiller?

Stefan: Måske kan man bare forestille sig, at bidragene fra de udenlandske oplægsholdere udgør størstedelen af de to engelsksprogede antologier suppleret med bidrag fra os og andre skandinaviske bidrag på engelsk. Desuden vil vi som
oftest skrive introduktioner, forord og lignende.

2) Beslutninger

Peter: Til orientering: Dana Gioia vil gerne komme foråret 15. Han kan evt. komme til Hamar? Ole og Hans Kristian overvejer dette.

Lige nu er vi enige om at arbejde med to engelsksprogede antologier i forlængelse af vores konferencer, en dansk antologi og en større ting: The Book.

Dan, Stefan, Louise og Birgitte er tovholdere og konceptudviklere på en evt. større udgivelse.

De engelsksprogede artikler fra de mindre seminarer kunne indgå i antologierne i forlængelse af de to CfP‐konferencer. Mht. den danske antologi undersøger vi mulighederne for at udgive denne via et tidsskrift.

More news