AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Referat fra møde om FKK-projektet "Samtidslyrikken mellem genrer, kunstarter og medier"

Onsdag d. 28. august kl. 10.00-16.00 i lokale 3.122 (Kroghstræde 3)

Tilstedeværende: Birgitte, Hans Kristian, Stefan, Ole, Dan, Rasmus, Jakob, Rikke, Peter og Louise. Referent: Louise

Dagsorden

1) Præsentation af deltagere
2) Forventninger til projektet
3) Overordnet køreplan for projektet
4) De aktuelle projektbeskrivelsers status og/eller revision af disse
5) Ansvarsfordeling og tidsplan mht. til afholdelse af konferencer og redaktion af antologier etc.
6) Frikøbsperioder
7) Konferencen torsdag og fredag den 5.-6. december 2013
8) Evt.

Ad 1) Præsentation af deltagere

Kort præsentation af deltagerne og deres forskningsprofil med særligt henblik på projektemnet.

Ad 2) Forventninger til projektet

Samtale om, hvilke forventninger og håb vi har til projektet. Stikord: nødvendighed af at tænke lyrikken i en medialiseret sammenhæng, håb om et nyt gennembrud for lyrikforskningen, behov for kortlægning af et ekspanderende felt og for nye didaktiske og metodiske redskaber, interesse også af sociologisk karakter i relation til lyrikkens nye fora og udfoldelsesmåder. Forskningsgruppens heterogene karakter fremhæves som en styrke.

Diskussion om, hvilke miljøer vi gerne vil samle omkring os i forbindelse med projektet. Det skandinaviske felt, forfatterne/forfatterskolen, internationale miljøer osv. Kunne også være forskellige formidlingssammenhænge, f.eks. litteratursiden.dk/bibliotekerne.

Ad 3) Overordnet køreplan for projektet og ad 5) Ansvarsfordeling og tidsplan mht. til afholdelse af konferencer og redaktion af antologier etc.

Diskussion om vi skal satse på at samle flest mulige store key notes til de internationale konferencer, og da afholde de mindre seminarer/konferencer som skandinaviske. Påmindelse om, at det er vigtigt at få digterne med og desuden være opmærksom på f.eks. tyske og franske teoretikere, så det internationale islæt ikke blot er engelsk og amerikansk.
Aftale om at afholde egne møder/seminarer, hvor vi i forskningsgruppen arbejder på samme sted. Idegenererende, for seminargruppen alene. Kan placeres i forårssemestrene, hvor vi har de mindre seminarer/konferencer.
Spørgsmål om hvilke overordnede titler/begreber, der skal gælde for konferencerne. Disse begreber er selvfølgelig til forhandling. Det vigtige er, at vi kommer omkring de overordnede felter, som vi har anført, at vi vil udforske.

Aftale om seminar- og konferencetidspunkter

  • Konference/seminar 5.-6. december (torsdag-fredag) 2013, AAU. Emne: Lyrik – en genre i opbrud. Hovedansvarlige: Peter og Louise.
  • Sidste uge i februar 2014, dvs. uge 9 – ’alternativt’ seminar kun for gruppen (Dan og Stefan vender tilbage med forslag).
  • Seminar 1-2. maj (torsdag-fredag) 2014, AAU. Emne: Genreblandinger/sampling i samtidspoesien. Hovedansvarlige: Louise, Peter, Jakob, Rasmus, Rikke.
  • CFP international konference 4.-6. december (torsdag til lørdag) 2014, AU. Emne: Interartialitet i samtidspoesien. Hovedansvarlige: Birgitte, Dan, Stefan, (Rikke).
  • Seminar 3.-4. marts (tirs.-ons) 2015, inden Rolf Jacobsendagene, HiH. Emne: xx. Hovedansvarlige: Ole og Hans Kristian.
  • 11-15. maj 2015 internt møde af ’alternativ’ karakter.
  • CFP international konference 3.-5. december 2015, AAU. Emne: Intermedialitet i samtidspoesien. Hovedansvarlige: Peter, Rasmus, Louise.
  • Forår 2016 – lader vi stå åbent.

Aftale om at antologierne i forlængelse af de store CFP-konferencer skal være på engelsk. Den 3. antologi kan evt. bestå af skandinaviske bidrag. De hovedansvarlige i forbindelse med seminarer/konferencer er også hovedansvarlige for de tilhørende publikationer. Gruppens andre medlemmer er fast backing group. ;-)

Diskussion om, hvordan vi bliver mest synlige i forhold til publiceringsstrategier. God skik vil være, at man i projektperioden ikke blot selv sender artikler ind til forskellige tidsskrifter, men først forhører sig, om de bedst placeres i en fælles publikation.

Ad 4) Status på projekter

Oles tidligere projekt er allerede i skred, og der udkommer en bog inden længe om emnet. Digtanalysen bliver en del af romanformen i Knausgaards sidste bind, og netop det aspekt påtænker Ole at undersøge i sit nye projekt.

Louise og Rikke føler sig begge udmærket placeret inden for projektbeskrivelsen med fokus på genre/remiks/tradition mm. Rikke forventer at ville arbejde med intertekstuelle strategier. Louise arbejder med forskellige samtidsværker, som bryder med klassiske forventninger til lyrik; med såvel opgør som genopdagelse og genanvendelse af traditionelle lyriske former.
Jakob har et projekt om forholdet mellem poesi og musik. Sanglyrik, rap, oplæsning.

Stefan påtænker at arbejde med orale, performative aspekter i poesi samt med selvbiografiske aspekter. Birgitte arbejder bl.a. med metoder til at analyse det performative aspekt, herunder stemmen.

Peter vil bl.a. gerne arbejde med poesien mellem bog og internet.

Hans Kristian planlægger et motivstudie af poesi, som tematiserer teknologi (herunder også medieteknologi), og spørgsmålet om hvad teknologien gør med den poetiske tekst. Det kan også inkludere f.eks. fotografi og film og handle om digtsamlinger, som realiseres i forskellige medier (bog, performance, netversion mm.).

Dan påtænker enten at følge kunstneriske praksisser fra sluttresserne og frem, der arbejder ml. flere forskellige medier/kunstarter eller at udkaste et litteraturhistorisk projekt om det postlitterære.

Rasmus har et ph.d.-projekt om poesi IRL – poesi der i udgangspunktet er tværmedialt organiseret. Avantgardens utopi om at poesi og liv skal forenes, ses nu som et vilkår. Den aktuelle skrevne poesi er del af den medierede sfære, ligesom vores sociale liv er det. Hvad vil det sige at bedrive poesi i dag? Blandinger ml. kollektive og private. Selvbiografiske og ontologiske aspekter.

Aftale om at vi godt kan arbejde i forlængelse af de projektbeskrivelser, der står i ansøgningen, og som derfor lægges på hjemmesiden.

Ad 6) Frikøbsperioder

Stefan F14, Rikke E14, Birgitte F15, Dan F15, Jakob F14-F15 (marts-marts), Hans Kristian spredt over F15 og E15, Ole også spredt ud over 14 og 15. Peter fra 15. Louise første halvdel F14 anden halvdel enten E14 eller E15.

Ad 7) Konferencen i 5.-6. december 2013

Planlægningen af konferencen er i gang, og key notes er på plads.

Aftale 1. oktober som deadline for indsendelse af titel og kort abstract til konferencen.

En dag på engelsk, den anden på skandinaviske sprog.

Ad 8) Evt.

Aftale om at vi sender og samler liste med navne, der skal være associerede til projektet, gælder både folk fra universitetsmiljøer og forfattere. Sendes til Peter eller Louise.

Aftale om at vi laver en fælles litteraturliste, hvortil man hver især bidrager med henvisninger til gode kilder. Sendes til Peter eller Louise.

Aftale om at man sender en kort engelsk præsentation af sig selv til Peter eller Louise. Vedr. format se http://www.norlyr.cgs.aau.dk/medlemmer/

Pressestrategi. Evt. oprettelse af en Facebook-side, hvor forskellige arrangementer mm. kan annonceres.
Ang. Ulla og Julie: Ole og Dan står for at få meldt en kontaktperson i hhv. Hamar og Århus ind til Julie og Ulla.

More news