AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Unge på kanten - køn, lokalitet og uddannelse

Projektet "Unge på kanten - køn, lokalitet og uddannelse" sigter konkret efter at afdække og belyse hvilke processer, der medfører at nogle unge mennesker, særligt drengene og de unge mænd, bliver stående udenfor uddannelsessystemet.

Formålet med projektet er at udvikle viden, metoder og værktøjer med henblik på at belyse, hvordan køn og lokalitet spiller sammen, når det kommer til unges uddannelsesvalg for derigennem at belyse, hvordan denne form for marginalisering kan forebygges og modarbejdes.

Projektet gennemføres af Videnscenter for Ligestilling, Diversitet og Køn på Aalborg Universitet og er finansieret af Ministeriet for Ligestilling og Kirke ud fra et ønske om at sætte fokus på ligestilling i det danske uddannelsessystem.
 

Om projekt Unge på kanten

Social mobilitet på uddannelsesområdet vedbliver at være en central udfordring i Danmark. Især er det indenfor de senere år blevet problematiseret, at flere drenge end piger står tilbage med grundskolen som eneste uddannelse. Ifølge prognoseberegninger ser denne ulighed mellem kønnene ud til at fortsætte, og måske endda forværres. En anden parallel diskussion har handlet om drenge og mænd bosat i "udkantsdanmark". Mens tal viser, at pigerne og de unge kvinder i stort antal rejser fra udkantsområderne til byerne for at tage en uddannelse, ser vi tendenser til, at drengene og de unge mænd bliver tilbage og satser på en faguddannelse "der hvor de bor".

Projekt "Unge På Kanten" ser på unge og uddannelse i sammenhæng med køn og lokalitet, og således bringes center-periferi perspektivet ind som et af parametrene for at forstå udviklingen. Formålet med projektet er således i et kønsperspektiv at belyse, hvilken betydning det har at bo "i udkanten", når vi ser på de unges ønsker om og mulighederne for at få en ungdomsuddannelse? Fokus er specifikt på det faktum, at de unge her står over for særlige udfordringer; både hvad angår transport og færre uddannelsesmuligheder.

Projektet har Region Nordjylland som case. De problematikker projektet fokuserer på er imidlertid af mere generel karakter, hvorfor den viden og de erfaringer, der genereres, efterfølgende kan overføres til øvrige udkantsområder i Danmark. Fundene kan også gøres til genstand for dialog i en international/europæisk kontekst, da komparativ forskning, fx ved sammenligning af en række nordiske lande, viser samme tendenser.
 

Projektets målgruppe

Den primære målgruppe i projekt Unge på kanten er unge af begge køn i alderen 16-24 år, der:

 • er i gang med at tage en ungdomsuddannelse,
 • ikke er under uddannelse, men som i stedet har et ufaglært job, er arbejdsløse eller på kontanthjælp,
 • har været påbegyndt en ungdomsuddannelse, men er faldet fra undervejs.

Den sekundære målgruppe omfatter forældre til de unge samt en række aktører, der qua deres
arbejde som klasselærere, ungdomsarbejdere, jobcentermedarbejdere, uddannelsesvejledere, osv. har kontakt til et bredt udvalg af unge og dermed kender til de unges tanker om og forhold til skolegang og uddannelse.
 

Projektets metode

Metodisk baserer projektet sig på:

En spørgeskemaundersøgelse, der vil involvere ca. 3000 unge i Nordjylland.

Fokusgruppeinterviews med unge mhp. at diskutere uddannelse og lokalitet i bred forstand:

 • Hvilke drømme eller ønsker har de unge om uddannelse?
 • Hvad påvirker deres valg? Hvilke erfaringer har de gjort sig med uddannelses- og erhvervsvejledning?
 • Hvilke forventninger møder de? Hvilke ambitioner og forventninger har de til job og arbejdsliv?

Fokusgruppeinterviews med professionelle (skolevejledere, skolekonsulenter, klasselærere, ungdomsarbejdere, jobcentermedarbejdere, uddannelsesvejledere, osv.) mhp. at diskutere omfanget af marginaliserede unge i udkanten:

 • Hvilke indtryk har de professionelle af situationen?
 • Hvad oplever de, der kendetegner de unge i udkanten?
 • Hvilke processer ser de ligge bag udviklingen, hvor flere piger end drenge tager en uddannelse, og hvor de unge i yderområderne i mindre grad end andre unge vælger en ungdomsuddannelse?

Forskerteam

I projekt "Unge På Kanten – køn, lokalitet og uddannelse" deltager følgende forskere:

Lektor Stine Thidemann Faber
Telefon: 9940 9206
E-mail: stf@cgs.aau.dk

Lektor Lotte Bloksgaard
Telefon: 9940 8398
E-mail: bloksgaard@cgs.aau.dk

Adjunkt Claus D. Hansen
Telefon: 9940 7385
E-mail: clausdh@socsci.aau.dk

Videnskabelig assistent Karina Torp Møller
Telefon: 9940 7368
E-mail: moller@cgs.aau.dk  

Projektfølgegruppe

I tilknytning til projektet er der etableret en projektfølgegruppe, der fungerer som forum for sparring og vidensudveksling gennem projektets løbetid. Formålet med gruppen er at åbne for en dialog mellem forskning og praksis og samtidig sikre, at projektets resultater løbende udbredes.

Projektfølgegruppen består af:

 • Christian Thorsø Møll, Teamleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Susanne M. Nielsen, Beskæftigelsesregion Nordjylland, kontaktperson i forhold til projekt "Unge godt i gang" og "Ungepakker"
 • Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium
 • A. Neil Jacobsen, Direktør på EUC Nord
 • Helle Bækkelund Sørensen, Uddannelseskonsulent, Region Nordjylland